Reklamačný poriadok

www.ridez.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci.
4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
5. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

II. Podmienky pri reklamácii tovaru

1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný
kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru (dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať).
4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je zhodný s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru.
5. V prípade, že sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastností) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúcu právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
9. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti.
10. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
11. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
12. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
13. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.
14. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Patrik Jerga, Veselá 7, Prešov 08001, Slovenská republika.

II. Postup pri reklamácii tovaru

1. Reklamovaný tovar zabaľte do pôvodného obalu, v ktorom ste ako kupujúci tovar prevzali. Ku tovaru priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list, ktorý stiahnete TU.

2. Reklamovaný tovar odošlite Slovenskou poštou na adresu: Patrik Jerga, Veselá 7, Prešov 08001, Slovenská republika. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! Takýto tovar nebude prevzatý!
3. V deň nasledujúci po dni, v ktorom nám reklamovaný tovar dorazí, začína plynúť 30- dňová lehota na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia). O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. vybavenie reklamácie, budete informovaný/á prostredníctvom e-mailu.
4. Pri vrátení tovaru v lehote 14 dní od jeho prevzatia spotrebiteľom, budú najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predávajúceho vyplatené spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal predávajúci na základe zmluvy (objednávky).

III. Základné podmienky úspešnej reklamácie tovaru

(VRÁTENIE / VÝMENA)

1. Tovar je nevyhnutné vrátiť/vymeniť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
2. Tovar musí byť nenosený a schopný ďalšieho predaja.
3. Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu.
4. Tovar nesmie byť z Vašej strany akokoľvek poškodený alebo znehodnotený.
5. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný Slovenskou poštou na adresu: Patrik Jerga, Veselá 7, Prešov 08001, Slovenská republika. V žiadnom prípade nie dobierkou!

x

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie